Kecintaan Kepada Imam Ali As Adalah perintah Ilahi

0
481 Dibaca
Kecintaan Kepada Imam Ali
Sumber: Instagram.com/imamalinet

Kecintaan kepada Imam Ali as adalah perintah ilahi. Allah SWT telah memerintahkan dan mewajibkan atas setiap Muslim untuk mencintai Ali as. Kenyataan inilah yang ditegaskan Nabi saw. dalam banyak hadsi suci beliau.

Hasan putra Ali as berkata, “Rasulullah saw berkata. ‘Panggilkan untukku Sayyidul Arab (penghulu bangsa Arab), -Ali yang dimaksud-.’ Lalu Aisyah berkata, “Bukankah engkau adalah Sayyidul Arab?

Beliau saw. bersabda:

أنا سيدر ولد آدم و علي سيد العرب

Aku adalah penghulu anak cucu Adam dan Ali adalah Sayyidul Arab.

Maka mereka pun memanggil Ali. Ketika ia datang, Rasulullah saw mengutus seorang utusan agar mengumpulkan kaum Anshar. setelah mereka berkumpul, beliau bersabdda kepada mereka. “Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya pasti kalian tidak akan tersesat?”

Mereka serempak menjawab, “Ya, kami mau wahai Rasulullah.”

Maka beliau saw. bersabda:

هذا عليّ فأحبوه بحبّي ، وأكرموه بكرامتي، فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل

Inilah Ali. Cintailah ia karena kecintaan kepadaku dan muliakan karena kemuliaanku. sebab jibril telah memerintahku untuk menyampaikan dari Allah -Azza wa jalla apa yang telah kukatakan kepada kalian. (Faraid as Simthain, 1/196/bab ke: 40/hadis ke: 154 dan Hilyah al Awliya’; Abu Nu’aim al Ishfahani, 1/63, dan ia berkata, “Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bisyr secara ringkas dari Said bin Jubair dari Aisyah dalam kitab as Su’dad. Penegasan bahwa Ali adalah Sayyidul Arab dapat Anda jumpai dalam banyak riwayat para Muhaddis Ahlusunnah, di antaranya Al Hakim dalam al Mustadrak dari Aisyah, dan Al Khawarizmi dalam Manaqib:229/pasal 19/hadis ke: 41 dari Salman al Farisi)

Bahkan lebih jauh lagi ditegaskan, Allah SWT memerintahkan Nabi saw. agar mencintai Ali as dan hal ini lebih memberikan penekanan kewajiban kecintaan itu atas kita.

Abdullah ibn Buraidah meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda:

إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم

Sesungguhnya Allah memerintahku agar mencintai empat orang, dan Dia mengabarkan kepadaku bahwa Dia mencintai mereka.

Lalu ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sebutkan nama-nama mereka untuk kami’

Beliau menjawab:

علي منهم – يقولها ثلاثا – و ابو ذر و المقداد و سلمان و أمرني يحبهم و أخبرني أنه يحبهم

Ali dari mereka (beliau mengulanginya tiga kali), dan Abu Dzar, Miqdad dan Salman. Dia memerintahku agar mencintai mereka, dan Dia mengabarkan kepadaku bahwa Dia mencintai mereka.(Sunan at Turmudzi. pada Maniqib Ali ibn Abi Thalib ra,10/220, bab 85 hadis 3802 (dengan syarah al Mubarakffuri), Sunan lbnu Majah pada bab Fadhli Salman, Abi Dzarr wa al Miqdad (bab keutamaan salman, abu Dzar dan al Miqdad, 1/53 hadis 149, Al Mustadrak. 3/130. Musnad Ahmad. 5/315. Tarikh Damasyqus, pada Biodata Ali, 2/172 hadis 666. Ash Shawiq al Muhriqah bab 9/122. Tarikh al Khulafa’: 187 dan lain-lain.)

Dan pengulangan penyebutan Ali hingga tiga kali untuk menampakkan bahwa beliau adalah paling afdhal di antara mereka, atau beliau saw. mencintai Ali tiga kali lipat kecintaan beliau kepada mereka bertiga. Demikian dikatakan al Mubarakffuri dalam Syarahnya atas Sunan At Turmudzi. Sedangkan diulanginya sabda “Dia memerintahku agar mencintai empat orang, dan Dia mengabarkan kepadaku bahwa Dia mencintai mereka” adalah untuk menguatkan penegasan perintah kecintaan itu. Demikian disampaikan Al Qari.“ (Tuhfatu Al Ahwadzi bi syarhi jami’ at Turmudzi, 10/220)

Adapun penyebutan ketiga sahabat agung di atas dikarenakan merekalah orang-orang yang paling loyal kepada Ali as dan merekalah Syi’ah Ali generasi pertama.

Jadi jelaslah, bahwa kecintaan kepada Ali as. adalah perintah Ilahi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan ia adalah ibadah. (Tarikh Damasyqus, 58/369 dan Tarikh Baghdad 12/346)

Nabi saw. bersabda:

حب علي عبادة

Kecintaan kepada Ali adalah ibadah.

sumber: Didiklah putra putr anda mencintai Nabi dan Keluarganya, hal. 92-95 karya Ust Ali Umar Habsyi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here