Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah

0
448 Dibaca
Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah

Ahlulbait Adalah Pelita Hidayah – Dalam banyak hadisnya. Rasulullah saw. mengumpamakan Ahlulbait (keluarga suci) beliau as. dengan bintang gemintang keselamatan. Mereka adalah jaminan kedamaian dan keselamatan umat manusia.

Dengan bimbingan dan petunjuk Ahlulbait as. umat manusia mendapatkan keselamatan dan menemukan kejernihan ajaran agama Islam. Dan dengan berkat wujud mereka, penghuni bumi menerima kucuran rahmat dan anugerah Allah SWT.

Hadis-hadis sabda Nabi saw. tentangnya banyak sekali, di bawah ini kami saya sebutkan sebagian darinya.

A) Rasulullah saw. bersabda:

النجوم أمان لأهل السماء و أهل بيتي أمان لأهل الأرض

Bintang-bintang adalah pengaman bagi penghulu langit dan Ahlulbaitku adalah pengaman bagi penghuni bumi.”

Hadis diatas tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Manaqib Imam Ali As, sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh banyak muhaddis seperti:

 • Muhibbudin ath Thabari dalam Dzakhair al-Uqba: 17.
 • As-Sakhawi dalam Istijla’ irtiqa’ al-Ghuraf.
 • As-Samhudi dalam Jawahir al-‘Iqdain.
 • Ibnu hajar al-Haitami dalam sawaiq: 235-236.
 • Al-Aidrus al-Yamani dalam al-iqd al-Nabawi.
 • Ibnu Syihab al-‘Alawi dalam Rasyfat al-Shadi: 78.
 • Mulla Ali al-Qari dalam al-Mirqat: 5/610.
 • Ibnu Bakatsir al-Makki dalam Wasilat al-Ma’al.
 • Mahmud Asy-Syaikhani al-Qadiri, dalam Ash Shirath as-sawiy.
 • Al-Amir ash-Shan’ani, dalam Al-Raudlah al-Nadiyah.
 • Ahmad Zaini Dahlan, dalam Al-Fath al-Mubin, dicetak di pinggir Sirah Zaini Dahlan, juz II, hal. 279.
 • Al-Qanduzi al-Hanafi, dalam Yanabi’, bab ketiga:19-20.
 • Az-Zarandi, dalam Nadzmu Al-Durar:234.

B) Rasulullah Saw bersabda:

النجوم أمان لأهل السماء و أهل بيتي أمان لأمتي
Bintang-bintang adalah pengaman bagi penghulu langit dan Ahlulbaitku adalah pengaman bagi umatku.

Hadis ini diriwaytkan oleh banyak ulama diantaranya:

 • Ath-Thabari, dalam Dzakhâir al-Uqbâ, bab kelima, dari Iyas bin Sala-mah, dari ayahnya.
  Az Zarandi, dalam Nadzmu al-Durar:234.
 • Ibnu Hajar, dalam Shawaiq: 235.
 • Al-Muttaqi al-Hindi, dalam Kanzul Ummal,13/83.
 • Al-Suyuthi, dalam Al-Jami’ al-Shaqhir: 189 dan ia menggolongkannya sebagai hadis hasan, dan dalam Ihya’ al-Mait, hadis ke 21.
 • Waliyullah al-Laknuni al-‘Azizi, dalam As-Siraj al-Munir, 3/388.
 • Babshal Al-Hadlrami, dalam Al-Durar al-Naqiyah:29. Dan beberapa ulama’ lain, seperti Abu Ya’la, Ibnu Abi Syaibah, Abu ‘Amr al-Ghiffari, Musaddad, ath-Thabarani, Al-Badkhisyani dan Muhammad Shadrul-Alam.

C) Rasulullah Saw bersabda:

النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون ، وأنا أمان لأصحابي ما كنت فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون ، وأهل بيتي أمان لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون

Bintang-bintang sebagai pengaman penghuni langit. Jika (apabila) bintang-bintang itu sirna. datanglah kehancuran yang dijanjikan atas mereka. Dan aku adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Jika aku pergi (wafat). datanglah kepada mereka apa yang dijanjikan (berupa bahaya). Dan Ahlulbaitku adalah pengaman bagi umatku. Jika mereka pergi (ke rahmatullah). datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari Jabir bin Abdillah ra.

D) Rasulullah saw. bersabda:

النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان لأمتي من الإختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب إختلفوا فصاروا حزب إبليس

Bintang-bintang (di langit) adalah petunjuk keselamatan bagi penghuni bumi dari bahaya tenggalam. Dan ahlulbaitku adalah penyelamat umatku dari bahaya perselisihan dan perpecahan. Bila salah satu dari qabilah-qabilah Arab menyeleweng dan menentang, niscaya mereka akan bercerai berai dan menjadi kelompok iblis.”

Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama’ diantaranya Al-Hakim, dalam Al-Mustdrak,3/149, dari Ibnu Abbas, dan ia berkata, “Sanadnya shahih, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya”. Dan dari Al-Hakim dikutib oleh beberapa ulama, seperti:

A. Al-Muttaqi al-Hindi, dalam Kanzul Umal, 6/217.
B. Al-Suyuthi, dalam Ihya’ al-Mait:hadis 35.
C. Ibnu Hajar, dalam Shawâiq: 234.
D. Al-Shabban, dalam Isqaf al-Raqhibin’, 130.
E. Al-Qanduzi al-Hanafi, dalam Yanabi’: 298. Dan lain-lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here